Гласник

Архива програма обуке

Приоритетни програми обуке   Група   Учесника   Општина
    2012.        
Канцелариjско пословање   2   47   20
Управни поступак   3   67   25
Примjeнa зaкoнa o мaтичним књигaмa и пoступaњe у oблaстимa грaђaнских стaњa   4   95   54
Пoступaк изрaдe oпштинских нoрмaтивних aкaтa   1   13   8
Прoстoрнo плaнирaњe – зaкoнски oквир   4   79   34
Приврeдa и унaпрeђeњe пoслoвнoг aмбиjeнтa   4   80   25
Управљање људским ресурсима   2   35   12
Припрема документације за израду великих инфраструктурних пројеката   3   30   11
Анализа исплативости (cost benefit) у изради великих инфраструктурних пројеката   2   14   6
Управљање имовином   4   28   11
Управљање приходима јединица локалне самоуправе   2   9   4
Стандардизована методологија за управљање локалним развојем (МИПРО)   3   35   6
Тренинг за тренере   1   7   5
Укупно   35   539    
Приоритетни програми обуке   Група   Учесника   Општина
    2013.        
Међуопштинска сарадња- модул 1   2   22   12
Међуопштинска сарадња- модул 2   2   19   9
Стратегија и програм безбједности друмског саобраћаја за подручје јединице локалне самоуправе   4   51   29
Демографска кретања и популациона политика у локалној самоуправи Републике Српске   4   44   21
Систем заштите и спасавања у Републици Српској   4   104   50
 Реформа регистрације пословних субјеката у Републици Српској   4   90   44
Помоција инвестиционих потенцијала локалних заједница ради привлачења директних улагања   4   75   38
  Практична примјена Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине   4   80   40
Анализа исплативости у припреми великих инфраструктурних пројеката   1   7   3
Међуопштинска сарадња   1   9   4
Управљање локалним развојем – модул за руководство   1   10   5
Управљање локалним развојем – модул за практичаре   1   17   7
Тренинг тренера   2   3   2
Унапређење пословног окружења за ЈЛС   1   5   2
Управљање приходима јединица локалне самоуправе   2   17   9
Односи с јавношћу   1   4   2
Енергетска ефикасност   3   10   4
Управљање водама и отпадним водама   2   54   11
Управљање пројектним циклусом   4   37   12
Припрема документације за израду великих инфраструктурних пројеката   1   17   5
Управљање, делегирање и преговарање – обука за руководство ЈЛС   1   20   1
Укупно   49   695    
Приоритетни програми обуке   Група   Учесника   Општина
    2014.        
Јавно-приватно партнерство   4   72   31
Савремене методе праћења безбједности саобраћаја у јединицама локалне самоуправе   4   57   30
Припрема техничке документације за велике инфраструктурне пројекте у јединицама локалне самоуправе   1   36   12
Систем заштите и спасавања у Републици Српској   1   33   5
Јавне набавке   2   75   35
Упознавање са тренерским вјештинама   1   9   1
Е-управа   1   25   17
Интегрисање гендер компоненте у планирање локалног развоја   2   32   18
Управљање ванредним ситуацијама и кризно комуницирање   2   31   19
Управљање локалним развојем   2   15   6
Имплементација, мониторинг и евалуација пројеката   3   44   12
Мониторинг и евалуација пројекта (прилагођени програм за ЈЛС које су добиле грант средства ИРБ-a/ILDP)   1   20   9
Примјена Закона о привредним друштвима   4   62   31
Примјена Закона о стварним правима   2   40   23
Укупно   30   551    

Питања и одговори из праксе

faq

Каталог обука

 

КАТАЛОГ ОБУКА

ЗА 2019. ГОДИНУ

Комисија за обуку је у Програм рада уврстила сљедеће теме:

 

  1. Примјена прописа из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата - нови/основни програм обуке(реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  2. Социјално становање у Републици Српској - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  3. Припрема пројеката безбједности саобраћаја који се финансирају из фонда 02 од идеје до реализације- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  4. Примјена прописа из области угоститељства- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  5. Едукација запослених у ЈЛС у оквиру реализације УН-ове седмице безбједности саобраћаја- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  6. Културно насљеђе (археологија) и његова заштита- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  7. Спровођење Стратегије за борбу против корупције у Републици Српској- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
  8. Обука из области јавних набавки- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку),
  9. Обука на тему „Процедура и начин аплицирања за безповратна средства“- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
  10. Безбједност дигиталних података у органима ЈЛС- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
© 2013. Mинистaрствo упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe. Свa прaвa задржана. logo
Изрaду пoртaлa je пoдржao UNDP БиХ у oквиру прojeктa „Систeм oбукe зa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe". undp
Имплeмeнтaтoр дизajнa и изрaдe пoртaлa je Нeт-прo д.o.o.
Akademika.Logo