Гласник

Регионални локалитети за обуку

Regional-AoRs-and-Offices-RS 080212

Регионални локалитети за извођење обуке за упосленике и изабране званичнике (РЛО) успостављени су у 4 јединице локалне самоуправе (ЈЛС) у РС.

Подразумијевају одговарајући постојећи простор у ЈЛС за децентрализовано организовање извођења (основне и мање сложене) обуке која се проводи у складу са годишњим програмима обуке, али и за организовање додатних програма обука, било у аранжману система обуке или донатора активних у области локалне самоуправе.

У складу са Стратегијом обуке за запослене у ЈЛС у РС (2011-2015), регионални локалитети за обуку су успостављени на основу одлуке Министарства управе и локалне самоуправе РС у општинама Требиње, Источна Илиџа, Бијељина и граду Бања Лука. Одабир општина је извршен на основу изражене спремности ЈЛС да буду домаћини регионалних локалитета за обуку као и испуњавања предуслова у погледу карактеристика понуђених простора.

Путем регионалних локалитета, обука се приближава крајњим корисиницима у ЈЛС, смањују се трошкови, те развија осјећај одговорности ЈЛС за цјелокупни систем и процес обуке.

reg funk

ЈЛС које су домаћини регионалних локалитета за обуку, поред функционалног одржавања просторије за обуку, задужене су да путем контакт особе за обуку координишу активности обуке између ЈЛС које припадају том регионалном локалитету, као и јединица за обуку (унутар МУЛС РС и СОГ РС).

Истовремено, Стратегија обуке препоручује да се функције обуке на одговарајући начин организују у свакој ЈЛС, у оквиру интерног система управљања људским ресурсима, чиме би се осигурало утврђивање потреба за обуком запослених и изабраних званичника, те координација активности обуке са јединицама за обуку и регионалним локалитетима за обуку.

Питања и одговори из праксе

faq

Каталог обука

 

КАТАЛОГ ОБУКА

ЗА 2018. ГОДИНУ

Комисија за обуку је у Програм рада уврстила сљедеће теме:

 

  1. Примјена Закона о заштити личних података - нови/основни програм обуке(реализација је предвиђена у регионалним центрима за обуку Бијељина и Требиње),
  2. Унапређење безбједности саобраћаја: кључни проблеми и јефтине мјере за унапређење безбједности саобраћаја на нивоу ЈЛС - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  3. Улога јединица локалне самоуправе у поступку оснивања катастра непокретности- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  4. Опорезивање непокретности у јединицама локалне самоуправе - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  5. Систем заштите у Републици Српској и БиХ – Процјена ризика и планирање у области заштите и спасавања - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  6. Jeднaкoст у примjeни прoписa нa нивoу jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и трaнспaрeнтнoст у рaду упрaвe крoз e-oбрaду зaхтиjeвa и издaвaњa дoзвoлa- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у регионалном центру за обуку Бања Лука),
  7. Инструменти за идентификацију и припрему развојних пројеката - нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).

© 2013. Mинистaрствo упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe. Свa прaвa задржана. logo
Изрaду пoртaлa je пoдржao UNDP БиХ у oквиру прojeктa „Систeм oбукe зa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe". undp
Имплeмeнтaтoр дизajнa и изрaдe пoртaлa je Нeт-прo д.o.o.
Akademika.Logo