Гласник

ОДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМУ "УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА: КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ И ЈЕФТИНЕ МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА НИВОУ ЈЛС"

Министарство управе и локалне самоуправе и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у оквиру реализације Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за период 2016-2020. године, организовали су обуку на тему "Унапређење безбједности саобраћаја: кључни проблеми и јефтине мјере за унапређење безбједности саобраћаја на нивоу ЈЛС".

Извођачи обуке били су:  проф. др Крсто Липовац, проф. др Бранкица Милојевић, као и представници Агенције за безбједност саобраћаја: Милан Тешић и Никола Торбица.

Обука је изведена на четири Регионална локалитета за обуку: Бања Лука, Бијељина, Источна Илиџа и Требиње, а била је намијењена начелницима одјељења у чијем дјелокругу рада су послови просторног планирања, безбједности саобраћаја, пројектовања и грађења, односно службеницима у јединицама локалне самоуправе Републике Српске који се баве пословима саобраћаја, односно стамбено-комуналним пословима.(Презентације са горенаведене обуке >> Преузмите линк

OДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМУ "ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЛИЦА КОЈА ПРИЈАВЉУЈУ КОРУПЦИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ"

Министарство управе и локалне самоуправе и Министарство правде  Републике Српске у оквиру реализације Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за период 2016-2020. године, организовали су обуку на тему "Провођење Закона о заштити лица која пријављују корупцију у Републици Српској".

Извођачи обуке су били службеници Министарства управе и локалне самоуправе и Министарства правде Републике Српске, који су прошли програм обуке за тренере, у оквиру пројекта "Подрашка владама Републике Српске и Федерације БиХ у борби против корупције".

Обука је изведена на четири Регионална локалитета за обуку: Бања Лука, Бијељина, Источна Илиџа и Требиње, а била је намијењена одговорним лицима и лицима која су овлаштена од стране одговорних лица за пријем пријава о корупцији, односно службеницима које је одредио градоначелник/ начелник општине за пријем пријава о корупцији. (Презентације са горенаведене обуке можете преузети у модулу Публикације > Приручници и водичи)

ОДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМУ "ПРИМЈЕНА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА"

У оквиру „Система обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе“, Министарство управе и локалне самоуправе и Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини организовали су обуку не тему: „Примјена Закона о заштити личних података“.

Извођач обуке је гђа Неџмија Кукричар, стручни сaвjeтник зa инспeкциjски нaдзoр.

Обука је изведена на два Регионална локалитета за обуке: Требиње и Бијељина, а  била  је намијењена начелницима одјељења у чијем дјелокругу рада су послови везани за достављење података трећој страни и поступање службеника за информисање, те службеницима јединица локалне самоуправе у чијем дјелокругу рада се налазе наведени послови (матичари и др.).

Програм обуке је осмишљен тако да учесницима пружи одговоре на практична питања и изазове са којима се суочавају у раду, а кроз разматрање релевантних прописа и анализу актуелних проблема, те да се упознају са Законом о заштити личних података кроз праксу Агенције за заштиту личних података, као и са обавезама контролора које имају у складу са наведеним Законом. (Презентације са горе наведене обуке можете преузети у модулу Публикације > Приручници и водичи)

Одржан семинар на тему "Упознавање службеника јединица локалне самоуправе Републике Српске са Стратегијом развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године"

 

У циљу реализације Стратегије развоја локалне самоуправе за период 2017-2021. године, Министарство управе и локалне самоуправе организовалоје семинар на тему Упознавање службеника јединица локалне самоуправе Републике Српске са Стратегијом развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године“.

Извођач горе наведеног семинара је: професор на Факултету политичких наука у Бања Луци, мр Драган Башић.

Семинар је одржан на сва четири Регионална локалитета за обуке: Бања Лука, Бијељина, Источна Илиџа и Требиње, а  био је намијењен начелницима одјељења у чијем дјелокругу рада су послови пројектовања и реализације Стратегије развоја локалне самоуправе, као и службеницима у јединицама локалне самоуправе Републике Српске који се баве овим пословима.

ОДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМУ "ПРИМЈЕНА ПРАВИЛА ЗА ИЗРАДУ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЗАКОНА КОЈИ УРЕЂУЈУ ОБЛАСТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ"

У оквиру реализације Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској 2016-2020. година, Министарство управе и локалне самоуправе и Републички секретаријат за законодавство Републике Српске организовали су обуку на тему Примјена Правила за израду закона и других прописа Републике Српске и закона који уређују област локалне самоуправе“.

Извођачи обуке су помоћници директора Републичког секретаријата за законодавство: Равијојла Симић Тешановић, Весна Пилиповић и Мирославка Војводић и начелници одјељења за Ресор локалне самоуправе: Миланка Шопин и Милиана Драгојевић.

Обука је изведена у два Регионална локалитета за обуке: Бања Лука и Источно Сарајево, а била је намијењена секретару скупштине јединице локалне самоуправе,  начелницима одјељења у чијем дјелокругу рада су нормативно-правни послови израде прописа јединице локалне самоуправе и службеницима који се баве нормативно-правним пословима. (Презентације са горенаведене обуке можете преузети у модулу Публикације > Приручници и водичи)

Питања и одговори из праксе

faq

Каталог обука

 

КАТАЛОГ ОБУКА

ЗА 2018. ГОДИНУ

Комисија за обуку је у Програм рада уврстила сљедеће теме:

 

  1. Примјена Закона о заштити личних података - нови/основни програм обуке(реализација је предвиђена у регионалним центрима за обуку Бијељина и Требиње),
  2. Унапређење безбједности саобраћаја: кључни проблеми и јефтине мјере за унапређење безбједности саобраћаја на нивоу ЈЛС - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  3. Улога јединица локалне самоуправе у поступку оснивања катастра непокретности- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  4. Опорезивање непокретности у јединицама локалне самоуправе - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  5. Систем заштите у Републици Српској и БиХ – Процјена ризика и планирање у области заштите и спасавања - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  6. Jeднaкoст у примjeни прoписa нa нивoу jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и трaнспaрeнтнoст у рaду упрaвe крoз e-oбрaду зaхтиjeвa и издaвaњa дoзвoлa- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у регионалном центру за обуку Бања Лука),
  7. Инструменти за идентификацију и припрему развојних пројеката - нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).

© 2013. Mинистaрствo упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe. Свa прaвa задржана. logo
Изрaду пoртaлa je пoдржao UNDP БиХ у oквиру прojeктa „Систeм oбукe зa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe". undp
Имплeмeнтaтoр дизajнa и изрaдe пoртaлa je Нeт-прo д.o.o.
Akademika.Logo