Гласник

ОДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМУ "ЈЕДНАКОСТ У ПРИМЈЕНИ ПРОПИСА НА НИВОУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ У РАДУ УПРАВЕ КРОЗ ЕЛЕКТРОНСКУ ОБРАДУ ЗАХТЈЕВА И ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА"

У оквиру реализације „Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској 2016-2020. година“, Министарство управе и локалне самоуправе у сарадњи са Међународном финансијском корпорацијом (IFC), чланицом Групације Свјетске банке и уз финансирање Владе Уједињеног Краљевства кроз „Пројекат побољшања пословног окружења и привлачења инвестиција на локалном нивоу“ (LIFE) организовaло је обуку на тему Једнакост у примјени прописа на нивоу јединица локалне самоуправе и транспарентност у раду управе кроз електронску обраду захтјева и издавање дозвола“.

Обука је изведена у регионалном центру за обуку Бања Лука 21. децембара 2018. године, а била је намијењена начелницима одјељења, шефовима одсјека,као и службеницима у јединицама локалне самоуправе који раде на пословима издавања дозвола и других аката, те на пословима у којима је укључен рад са инвеститорима.

Учесници обуке су имали прилику да се упознају са резултатима пројекта LIFЕ“, односно регулаторне реформе која је у периоду од 2016. године спроведена у 10 јединица локалне самоуправе у Републици Српској, са посебним освртом на уочену различитост у поступању јединица локалне самоуправе у одређеним поступцима гдје је спроведен пројекат, као и примјерима добре праксе, те са искуствима земаља у региону у погледу информатизације пружања услуга.

Питања и одговори из праксе

faq

Каталог обука

 

КАТАЛОГ ОБУКА

ЗА 2018. ГОДИНУ

Комисија за обуку је у Програм рада уврстила сљедеће теме:

 

  1. Примјена Закона о заштити личних података - нови/основни програм обуке(реализација је предвиђена у регионалним центрима за обуку Бијељина и Требиње),
  2. Унапређење безбједности саобраћаја: кључни проблеми и јефтине мјере за унапређење безбједности саобраћаја на нивоу ЈЛС - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  3. Улога јединица локалне самоуправе у поступку оснивања катастра непокретности- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  4. Опорезивање непокретности у јединицама локалне самоуправе - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  5. Систем заштите у Републици Српској и БиХ – Процјена ризика и планирање у области заштите и спасавања - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  6. Jeднaкoст у примjeни прoписa нa нивoу jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и трaнспaрeнтнoст у рaду упрaвe крoз e-oбрaду зaхтиjeвa и издaвaњa дoзвoлa- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у регионалном центру за обуку Бања Лука),
  7. Инструменти за идентификацију и припрему развојних пројеката - нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).

© 2013. Mинистaрствo упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe. Свa прaвa задржана. logo
Изрaду пoртaлa je пoдржao UNDP БиХ у oквиру прojeктa „Систeм oбукe зa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe". undp
Имплeмeнтaтoр дизajнa и изрaдe пoртaлa je Нeт-прo д.o.o.
Akademika.Logo